Σημαντικό χαρακτηριστικό κατά την διαμόρφωση ενός ΣΒΑΚ και μια από τις βασικές διαφορές του σε σύγκριση με τον παραδοσιακό συγκοινωνιακό σχεδιασμό, αποτελεί η ενεργή συμμετοχή των πολιτών.

Στα πλαίσια κατάρτισης του ΣΒΑΚ διεξάγεται έρευνα ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των μετακινήσεων εντός του Δήμου του Βόλου, τον εντοπισμό των κύριων προβλημάτων κινητικότητας και την διατύπωση προτάσεων για την βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης.

Συμπληρώστε το σχετικό ερωτηματολόγιο εδώ και βοηθήστε συμμετέχοντας ενεργά στην διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για τον Δήμο Βόλου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο