ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΒΑΚ

Το όραμα του ΣΒΑΚ αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες που διαμορφώνονται για τον Δήμο Βόλου για το μέλλον και αφορούν στην επίτευξη της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και την ένταξή της πόλης του Βόλου στο δίκτυο των Έξυπνων - Βιώσιμων, ενεργειακά αποδοτικών και τεχνολογικά αναπτυγμένων πόλεων (Smart Cities).

Οι προσδοκίες και κατ’ επέκταση το όραμα θα διαμορφωθούν έπειτα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων των ερευνών καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης και των αποτελεσμάτων των δημόσιων διαβουλεύσεων που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του ΣΒΑΚ.

 • Ορθή διαχείριση του αστικού δημόσιου χώρου με κριτήρια υψηλής αισθητικής, διασφάλισης προσβασιμότητας και κοινωνικής ευαισθησίας.
 • Επίλυση των κυκλοφοριακών προβλημάτων με προώθηση της χρήσης των Μέσων Δημόσιας Συγκοινωνίας και τη δημιουργία εναλλακτικών του Ι.Χ. τρόπων μετακίνησης (π.χ. πεζή μετακίνηση, μετακίνηση με ποδήλατο) και η διερεύνηση δημιουργίας μέσων σταθερής τροχιάς, όπως διερεύνηση δημιουργίας γραμμής ηλεκτρικού τραμ κ.λ.π..
 • Δημιουργία συνθηκών ήπιας κυκλοφορίας στο εμπορικό και ιστορικό κέντρο της πόλης και παραποτάμια του χειμάρρου Κραυσίδωνα.
 • Βελτίωση της καθημερινής ποιότητας ζωής των κατοίκων του κέντρου και των συνοικιών με μείωση των διαμπερών κυκλοφοριακών ροών και ανάδειξη του εμπορικού και ιστορικού κέντρου της πόλης.
 • Ενίσχυση της ταυτότητας της πόλης του Βόλου (city-branding) και δημιουργία χαρακτηριστικών τοπόσημων της πόλης.
 • Αναζωογόνηση του κέντρου της πόλης και των συνοικιών.
 • Δημιουργία και επέκταση των υφισταμένων αστικών και περιαστικών χώρων πρασίνου ( πάρκα, πλατείες, άλση, αξιοποίηση περιαστικών λόφων Γορίτσας, Αμφανών κ.α.) με δημιουργία διαδρομών περιπάτου.
 • Ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού με την παροχή εναλλακτικών του ΙΧ τρόπων μετακίνησης και η βέλτιστη διασύνδεση σύνδεση των σημαντικών αρχαιολογικών χώρων του Δ. Βόλου.
 • Ανάδειξη των προϊστορικών νεολιθικών οικισμών Σέσκλου, Διμηνίου και των αρχαιολογικών χώρων της Δημητριάδας και την σύνδεση μεταξύ τους με τη δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών.
 • Εναρμόνιση του ΣΒΑΚ στον υπάρχοντα Πολεοδομικό Σχεδιασμό - Γ.Π.Σ.(ΦΕΚ 237ΑΑΠ/04-11-2016) και λοιπές Πολεοδομικές Μελέτες - Χρήσεις Γης.

Επικοινωνία αρχικού κοινού οράματος και προτεραιοτήτων

Διαμόρφωση μιας Έξυπνης και Βιώσιμης πόλης, μέσω της εξασφάλισης της προσβασιμότητας για όλους και της ενίσχυσης εναλλακτικών μέσων μεταφοράς και ΜΜΜ, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, την καλύτερη οργάνωση των συνθηκών κυκλοφορίας και στάθμευσης και την εισαγωγή νέων πράσινων και έξυπνων τεχνολογιών κινητικότητας.

Οι βασικές προτεραιότητες – στόχοι κινούνται στους παρακάτω άξονες:

Ενίσχυση και επέκταση της προσβασιμότητας
 • Διευκόλυνση και προστασία της κίνησης των πεζών με βελτίωση και επέκταση των σχετικών υποδομών και προστασία των δικαιωμάτων τους.
 • Δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για την εισαγωγή νέων ήπιων εναλλακτικών μεταφορικών μέσων.
 • Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των ενδοδημοτικών και διαδημοτικών μετακινήσεων, μέσω της ενίσχυσης των ΜΜΜ.
 • Δημιουργία των κατάλληλων υποδομών, πολιτικών και εργαλείων για την ενίσχυση της αστικής διατροπικής μετακίνησης βασισμένη στη χρήση ήπιων μεταφορικών.
Προστασία του περιβάλλοντος – Βελτίωση ποιότητας ζωής
 • Μείωση χρήσης ΙΧ – στροφή στην βιώσιμη αστική κινητικότητα και σε νέα εναλλακτικά μέσα μεταφοράς.
 • Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης με προώθηση σχετικών μέτρων και πολιτικών.
 • Οργάνωση του συστήματος διαχείρισης των αστικών εμπορευματικών μεταφορών.
 • Απελευθέρωση δημόσιου χώρου από μηχανοκίνητη κυκλοφορία και απόδοση του σε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης.
 • Προώθηση αστικών αναπλάσεων - ανάδειξη σημείων τουριστικού/πολιτιστικού ενδιαφέροντος και δημιουργία πυρήνων πρασίνου.
Οικονομική Ανάπτυξη
 • Περαιτέρω ανάδειξη της περιοχής σε τουριστικό – πολιτιστικό προορισμό και παροχή εύκολης πρόσβασης στους πόλους έλξης με ήπια μεταφορικά μέσα.
 • Ενίσχυση της ταυτότητας της πόλης του Βόλου (city-branding) και δημιουργία χαρακτηριστικών τοπόσημων της πόλης.
 • Αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής ως τόπου διαμονής και εργασίας.
Βελτίωση της οδικής ασφάλειας
 • Μείωση οδικών ατυχημάτων.
 • Στοχευμένες παρεμβάσεις για τη ενίσχυση της ασφάλειας στις υφιστάμενες υποδομές.
 • Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
 • Ενίσχυση της αστυνόμευσης.
Δημιουργία μιας έξυπνης πράσινης πόλης
 • Εισαγωγή ευφυών συστημάτων πληροφόρησης για κυκλοφοριακές συνθήκες μέσω έξυπνων εφαρμογών και υποδομών.
 • Εισαγωγή ευφυών συστημάτων πληροφόρησης για την βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης των πολιτών της, όπως σύστημα τηλεματικής στις Δ.Σ, ελεγχόμενη στάθμευση με κράτηση ή/και πληρωμή μέσω κινητού και έλεγχος μέσω αισθητήρων κ.α.
 • Εισαγωγή υποδομών και μέσων για την προώθηση νέων μορφών μηχανοκίνησης (ηλεκτρικά οχήματα, σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων).

Διατύπωση τελικού κοινού οράματος και προτεραιοτήτων

Ενίσχυση και προώθηση του Συστήματος Δημοσίων Συγκοινωνιών ως κύριο μέσο μετακίνησης κατοίκων και επισκεπτών. Παροχή ισότιμης πρόσβασης σε ένα σύστημα ικανό να καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες σύνδεσης της κάθε περιοχής της πόλης με το κέντρο της.

Οι προτεραιότητες του ΣΒΑΚ διατηρήθηκαν ως εξής:

 • Άμεση και ασφαλής πρόσβαση στο κέντρο της πόλης με χρήση εναλλακτικών μέσων μετακίνησης – (δημιουργία ολοκληρωμένων δικτύων πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων)
 • Απόδοση δημόσιου ανοιχτού χώρου σε πολίτες και επισκέπτες της πόλης μέσω αναπλάσεων πλατειών και οδών (δημιουργία πυρήνων πρασίνου εντός και εκτός του κέντρου της πόλης)
 • Αποκλεισμός/έλεγχος της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης και εξυπηρέτηση των διαμπερών ροών από περιφερειακό δίκτυο οδών που δεν θα επηρεάζει την κίνηση στο κέντρο.
 • Αντιμετώπιση ελλείμματος θέσεων στάθμευσης/ φαινομένων παράνομης στάθμευσης.
 • Δημιουργία σχεδίου και υποδομών διαχείρισης των εμπορευματικών αστικών διανομών και των εμπορευματικών ροών που αφορούν στη λειτουργία του λιμένα.
 • Ενίσχυση της ταυτότητας και τουριστική αναβάθμιση της πόλης του Βόλου (city-branding) μέσα από την ανάδειξη των κοντινών προορισμών, των τοπικών προϊόντων, του ορεινού και του θαλάσσιου τουρισμού.
 • Μείωση οδικών ατυχημάτων και αναβάθμιση ασφάλειας των υποδομών του δικτύου της περιοχής μελέτης.
Τα κύρια προβλήματα της περιοχής μελέτης όπως αυτά προέκυψαν από τις έρευνες καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης και τα οποία επιδιώκει να επιλύσει το ΣΒΑΚ του Δ. Βόλου είναι τα παρακάτω:
 • Έλλειψη ολοκληρωμένου δικτύου πεζοδρόμων – ποδηλατοδρόμων που θα διέρχεται από τα σημαντικότερα δημόσια κτίρια, σχολεία, δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές (π.χ. παιδικές χαρές, χώροι άθλησης, κ.λ.π.), εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα μέσα στον αστικό ιστό.
 • Έλλειψη ολοκληρωμένου δικτύου οδών διαμορφωμένων ως ήπιας κυκλοφορίας κυρίως σε ευαίσθητες περιοχές και σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων για την εξυπηρέτηση της συνεχούς, ασφαλούς και χωρίς εμπόδια κυκλοφορίας τόσο των πεζών και ποδηλατών, όσο και των ΑμεΑ.
 • Φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης στο κέντρο, οξυμένη περιβαλλοντική επιβάρυνση λόγω της κυκλοφορίας, τα οποία εντείνονται κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, ιδίως στις εισόδους και εξόδους της πόλης προς το Πήλιο λόγω της εισροής τουριστών. Η συγκέντρωση πόλων έλξης μετακινήσεων εντός του αστικού κέντρου λόγω συγκέντρωσης δραστηριοτήτων στο κέντρο (π.χ. ύπαρξη πολλών κτηρίων δημοσίων υπηρεσιών, οργανισμών, φορέων, κ.λ.π.), σε συνδυασμό με την υψηλή χρήση του αυτοκινήτου για την κάλυψη των καθημερινών μετακινήσεων και την ελλιπή διαχείριση της στάθμευσης εντείνουν τα φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης.
 • Έλλειψη τακτικής εξυπηρέτησης αστικών συγκοινωνιών μεταξύ του κέντρου και των απομακρυσμένων περιοχών.
 • Ύπαρξη μεγάλου μεγέθους δυσκίνητων λεωφορείων του αστικού ΚΤΕΛ.
 • Έλλειψη κεντρικών χώρων στάθμευσης ικανής χωρητικότητας δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών
 • Μη ολοκληρωμένη διαχείριση της στάθμευσης με έντονα φαινόμενα παράνομης στάθμευσης, ιδιαίτερα στην περιοχή του κέντρου, που επιδεινώνεται από την ανεπαρκή αστυνόμευση.
 • Έλλειψη αστικών αναπλάσεων με υψηλή διασύνδεση/προσβασιμότητα τόσο στις πυκνοδομημένες περιοχές του κέντρου, όσο και στις υποβαθμισμένες περιοχές των συνοικιών.
 • Χαμηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου

Eρωτηματολόγιο


Συμπληρώστε το σχετικό ερωτηματολόγιο ώστε να προσδιοριστούν οι προσδοκίες – προτεραιότητες για την περιοχή μελέτης και να καθοριστεί το τελικό Όραμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

 
Μετάβαση στο περιεχόμενο